Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Τα Δελφικά Παραγγέλματα
Να και κάτι, που αξίζει να κάνει το γύρο της γης .

Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι εντολές, που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας.
Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές.

Οι αρχαίοι Έλληνες ιερείς δεν έδιναν συμβουλές ούτε άκουγαν τις εξομολογήσεις των πιστών, αλλά ασχολούνταν μόνο με την τέλεση των θυσιών και των άλλων ιεροτελεστιών.
Η ηθική εκπαίδευση και καθοδήγηση των πολιτών ξεκινούσε μεν από τους παιδαγωγούς και παιδοτρίβες της νεαρής ηλικίας, αλλά συνεχιζόταν αργότερα στα μαντεία, τα οποία, εκτός από τις χρησμοδοτήσεις τους για τα μελλούμενα και τις θελήσεις των θεών, έδιναν και ένα πλήθος ηθικών παραγγελμάτων και προτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.

Περίoπτη θέση βέβαια, κατείχε σε όλα αυτά ,το διάσημο σε όλο τον κόσμο Μαντείο των Δελφών, του οποίου τα ομώνυμα ηθικά παραγγέλματα είχαν καταγραφεί στους τοίχους του Προνάου του Ναού του Απόλλωνος,στο υπέρθυρο ή ακόμα και σε διάφορες στήλες, που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά στις πλευρές του ναού.

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας :

Τον Θαλή τον Μιλήσιο,
τον Πιττακό τον Μυτιληναίο,
τον Βία τον Πρηνέα,
τον Σόλωνα τον Αθηναίο,
τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο,
τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και
τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.
Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν τα τρία σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο πλησιάζων επισκέπτης:
Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου).
Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).
Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί τού έν Δελφοίς Ε»), προσπαθώντας να ερμηνεύσει την απωλεσθείσα σημασία του.

Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) θεωρούσε τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής. Αυτά τα σοφά παραγγέλματα χρησιμοποιήθηκαν στην συνέχεια και απο άλλους λαούς ,που τα παρουσίασαν σαν "θρησκευτικές εντολές".

Σας παραθέτουμε τα παραγγέλματα αυτά, όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας αντίκριζαν στους Δελφούς.

"Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις" Παυσανίας
Έπου θεώ.   Ακολούθα τον θεό.

Νόμω πείθου.   Να πειθαρχείς στο Νόμο.
Θεούς σέβου.   Να σέβεσαι τους θεούς.
Γονείς αίδου.   Να σέβεσαι τους γονείς σου.
Ηττώ υπέρ δικαίου.   Να καταβάλλεσαι για το δίκαιο.
Γνώθι μαθών.    Γνώρισε αφού μάθεις.
Ακούσας νόει.    Κατανόησε αφού ακούσεις.
Σαυτόν ίσθι.     Γνώρισε τον εαυτό σου.
Εστίαν τίμα.    Να τιμάς την εστία σου.
Άρχε σεαυτού.    Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
Φίλους βοήθει.          Να βοηθάς τους φίλους.
Θυμού κράτε.   Να συγκρατείς το θυμό σου.
Όρκω μη χρω.   Να μην ορκίζεσαι.
Φιλίαν αγάπα.   Να αγαπάς τη φιλία.
Παιδείας αντέχου.   Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
Σοφίαν ζήτει.   Να αναζητάς τη σοφία.
Ψέγε μηδένα.    Να μην κατηγορείς κανένα.
Επαίνει αρετήν.   Να επαινείς την αρετή.
Πράττε δίκαια.   Να πράττεις δίκαια.
Φίλοις ευνόει.   Να ευνοείς τους φίλους.
Εχθρούς αμύνου.   Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
Ευγένειαν άσκει.   Να είσαι ευγενής.
Κακίας απέχου.   Να απέχεις από την κακία.
Εύφημος ίσθι.   Να έχεις καλή φήμη.
Άκουε πάντα.   Να ακούς τα πάντα.
Μηδέν άγαν.   Να μην υπερβάλλεις.
Χρόνου φείδου.   Να μη σπαταλάς το χρόνο.
Ύβριν μίσει.   Να μισείς την ύβρη.
Ικέτας αίδου.   Να σέβεσαι τους ικέτες.
Υιούς παίδευε.   Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
Έχων χαρίζου.    Όταν έχεις, να χαρίζεις.
Δόλον φοβού.          Να φοβάσαι το δόλο.
Ευλόγει πάντας.    Να λες καλά λόγια για όλους.
Φιλόσοφος γίνου.   Να γίνεις φιλόσοφος.
Όσια κρίνε.    Να κρίνεις τα όσια.
Γνους πράττε.    Να πράττεις με επίγνωση.
Φόνου απέχου.   Να μη φονεύεις.
Σοφοίς χρω.    Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
Ήθος δοκίμαζε.   Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
Υφορώ μηδένα.    Να μην είσαι καχύποπτος.
Τέχνη χρω.                Να ασκείς την Τέχνη.
Ευεργεσίας τίμα.   Να τιμάς τις ευεργεσίες.
Φθόνει μηδενί.  Να μη φθονείς κανένα.
Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
Αισχύνην σέβου.    Να σέβεσαι την εντροπή.
Ευτυχίαν εύχου.    Να εύχεσαι ευτυχία.
Εργάσου κτητά.    Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
Έριν μίσει.   Να μισείς την έριδα.
Όνειδος έχθαιρε.   Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
Γλώσσαν ίσχε.    Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
Ύβριν αμύνου.    Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
Κρίνε δίκαια.    Να κρίνεις δίκαια.
Λέγε ειδώς.   Να λες γνωρίζοντας.
Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
Ομίλει πράως.    Να ομιλείς με πραότητα.
Φιλοφρόνει πάσιν.    Να είσαι φιλικός με όλους.
Γλώττης άρχε.    Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
Σεαυτόν ευ ποίει.    Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
Ευπροσήγορος γίνου.   Να είσαι ευπροσήγορος.
Αποκρίνου εν καιρώ.   Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
Πόνει μετά δικαίου.    Να κοπιάζεις δίκαια.
Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
Αμαρτάνων μετανόει.    Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
Οφθαλμού κράτει.   Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
Βουλεύου χρήσιμα.   Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
Φιλίαν φύλασσε.   Να φυλάττεις τη φιλία.
Ευγνώμων γίνου.          Να είσαι ευγνώμων.
Ομόνοιαν δίωκε.            Να επιδιώκεις την ομόνοια.
Άρρητα μη λέγε.                 Να μην λες τα άρρητα.
Έχθρας διάλυε.               Να διαλύεις τις έχθρες.
Γήρας προσδέχου.          Να αποδέχεσαι το γήρας.
Επί ρώμη μη καυχώ.      Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
Ευφημίαν άσκει.             Να επιδιώκεις καλή φήμη.
Απέχθειαν φεύγε.           Να αποφεύγεις την απέχθεια.
Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη. Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Γαλλία: το μυστήριο του... μπλε και πράσινου μελιού


Μελισσοκόμοι στη βορειοανατολική Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πολύ ασυνήθιστο πρόβλημα: εδώ και μερικές εβδομάδες, το μέλι που παράγουν έχει πράσινη και μπλε απόχρωση. Το θέαμα αρχικά τους προκάλεσε απορία και έντονο προβληματισμό - άλλωστε ποιος θα αγόραζε χρωματιστό μέλι; - όμως η λύση του μυστηρίου βρισκόταν μπροστά στα μάτια τους ή για την ακρίβεια 4 χιλιόμετρα μακριά από τα μελίσσια. Ο λόγος για μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων από εργοστάσιο με... πολύχρωμα καραμελάκια.
Όλα άρχισαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι μελισσοκόμοι του Ριμποβίλ, στην Αλσατία, είδαν ότι οι μέλισσες επέστρεφαν στις κυψέλες τους μεταφέροντας χρωματιστές ουσίες, οι οποίες «έβαψαν» και το μέλι. «Για μένα, αυτό δεν είναι μέλι», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της ένωσης μελισσοκόμων της Γαλλίας Αλέν Φρι. Αναγνώρισε ότι η γεύση του μπορεί να είναι ίδια, προσθέτοντας όμως πως λόγω της ιδιαιτερότητάς του «δεν μπορεί να πωληθεί».
Έπειτα από δική τους έρευνα, οι μελισσοκόμοι εντόπισαν την πηγή του προβλήματος στις δεξαμενές μονάδας παραγωγής βιοαερίου από τα βιομηχανικά απόβλητα εργοστασίου της Mars, στο Στρασβούργο, όπου παρασκευάζονται τα γνωστά κουφετάκια M&Ms. Η χρωματιστή σκόνη που μετέφεραν οι μέλισσες στις κυψέλες τους ήταν το κατακάθι των δεξαμενών, το οποίο προοριζόταν για επεξεργασία.
Η εταιρία Agrivalor, η οποία διαχειρίζεται τη μονάδα εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν, λέγοντας πως έχει ήδη καθαρίσει τις δεξαμενές και πως στο εξής θα διοχετεύει τα απόβλητα σε κλειστά βυτία, ώστε οι μέλισσες να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά. «Ανακαλύψαμε το πρόβλημα ταυτόχρονα με τους παραγωγούς και πολύ γρήγορα φροντίσαμε να το διορθώσουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρίας Φιλίπ Μενράντ.
Η Γαλλία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς μελιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σε ετήσια βάση παράγει περίπου 18.330 τόνους. Το χρωματιστό μέλι ήταν το τελευταίο πλήγμα για τους μελισσοκόμους του Ριμποβίλ που, όπως και οι συνάδελφοί τους σε ολόκληρο τον κόσμο, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη ραγδαία μείωση στους πληθυσμούς των εντόμων.

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.


Έλληνα πολίτη,
η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντικαταστήσει τις αστυνομικές ταυτότητες με την λεγόμενη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (*ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ).
Η κάρτα αυτή θα έχει μηχανισμό παρόμοιο με τις κάρτες ανάληψης χρημάτων από τα ATM, τις τηλεκάρτες , τις κάρτες ανανέωσης χρόνου των καρτοκινητών, αλλά και την τεχνολογία R.F.ID. (όπως τα διαβατήρια).
Μέσα στην Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη θα μπορούν να γραφτούν πολλές πληροφορίες για τον κάτοχο της κάρτας αλλά θα μπορεί, μέχρι το τέλος του 2012, να ενσωματωθούν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί και πλέον όλες οι αγορές και οι πωλήσεις να γίνονται μέσω της κάρτας.
Δεν θα υπάρχουν πια ούτε χαρτονομίσματα ούτε κέρματα και θα μιλάμε για μια νέα αχρήματη εποχή.
Θα σου πει η κυβέρνηση ότι αυτή η κάρτα θα φέρει πολλά οφέλη:

"Θα μηδενιστεί η φοροδιαφυγή.
Η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα γίνει πανεύκολη ή δεν θα χρειάζεται πλέον.
Η Κάρτα αυτή θα είναι συγχρόνως πορτοφόλι, αστυνομική ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο.
Αν την χάσεις ή σου την κλέψουν, θα μπορείς να το δηλώσεις στην αστυνομία και να την απενεργοποιήσουν.
Θα σου πουν ότι με την κάρτα αυτή θα έρθει επιτέλους η ΤΕΛΕΙΑ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"!
Διότι θα γίνουν πανεύκολα τα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.
Θα έχουμε "δημοψηφίσματα" για το καθετί.
Η κυβέρνηση θα "ζητά" την γνώμη του λαού για όλα τα ζητήματα."
Δες όμως τι ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ :
1. Δεν θα σου πουν ότι αν οι κυβερνώντες σε στοχοποιήσουν διότι είπες κάτι εναντίον τους , θα μπορούν να σβήσουν το ποσό των χρημάτων που υπάρχει στην κάρτα σου.

2. Δεν θα υπάρχει τρόπος να αποδείξεις ότι λες αλήθεια και θα γίνεις ο απόλυτος δέσμιος αυτής.


3. Δεν θα σου πουν ότι το ιατρικό ιστορικό σου θα είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε ασφαλιστική ή φαρμακευτική εταιρεία, δημόσιων ή ιδιωτικών συμφερόντων.


4. Δεν θα σου πουν ότι η Ηλεκτρονική Κάρτα θα είναι ο θάνατος της τελευταίας σταγόνας δημοκρατίας που μας έμεινε. Πράγματι, θα διοργανώνουν δημοψηφίσματα για το καθετί.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του δημοψηφίσματος όμως θα μπορεί να το “μαγειρέψει” ο χειριστής του κεντρικού υπολογιστή, (που φυσικά θα είναι μέλος πολλών μυστικών ταγμάτων και στοών).

5. Δεν θα σου πουν ότι οι χάκερς μπόρεσαν να διαβάσουν την Κάρτα και παραποίησαν ή υπέκλεψαν τα δεδομένα, τα οποία θα αποτελούν ευαίσθητα βιομετρικά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα και οικονομικά.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αποτελεί δεσμευτικότητα, υποχρεωτικότητα και ταύτιση με τον άνθρωπο.
Γι’ αυτό:
ΌΧΙ στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ που είναι το μέσο επιβολής της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης!
Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και έτσι θα παραμείνουμε!
Μην πιστέψεις ότι θα σε εξυπηρετήσει.
Το πρόβλημα στην εξυπηρέτηση μας δεν θα το λύσει μια νέα ταυτότητα (ΦΑΚΕΛΩΜΑ),
αλλά η οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΙΣ, ΔΕΝ ΣΕ ΑΚΟΥΝΕ.
ΑΠΛΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΔΕΧΤΕΙΣ!
Αρνήσου τη νέα σκλαβιά που θέλουν να σου επιβάλλουν με το έτσι θέλω.
Κράτησε την ελευθερία σου και φρόντισε για την ελευθερία των παιδιών σου!

Με την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ δεν θα μπορούμε να αντισταθούμε στα χαράτσια που θα μας επιβάλλουν, γιατί πολύ απλά θα μας τα παίρνουν απ’ ευθείας απ’ αυτή ακυρώνοντας τα κινήματα

τύπου «Δεν πληρώνω».
Όλα τα δημόσια έγγραφα θα ενσωματωθούν στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και όταν αυτή κυκλοφορήσει, το τελικό στάδιο θα είναι το υποδόριο ΤΣΙΠ R.F.ID., που θα έχει σκοπό τον απόλυτο
έλεγχό μας.
Γι’ αυτό, αν πούμε όλοι μαζί ΟΧΙ, θα νικήσουμε!

Προσέξτε το νόμο του Α.Μ.Κ.Α. 3655/2008, Άρθρο 153, παρ.2:
«Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (1/6/2009) ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα εάν δεν διαθέτει Αριθμό Μ.Κ.Α»

Προσέξτε τι λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Κεφάλαιο 13, εδάφιο 17:

«17. και ίνα μης τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού.»

Σήμερα λοιπόν, αφού χάσαμε την μάχη του Α.Μ.Κ.Α, οι άσοφοι «Σοφοί» μεθοδεύουν το επόμενο τους βήμα που είναι η Κάρτα του Πολίτη.

«Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν μ’ αυτές και κάποτε όλα θα τα συγκεντρώσουν σε μια κάρτα (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, εκπτωτικές, κ.λ.π.). Να μην την πάρετε». Όπως τώρα σκέφτονται να τα συγκεντρώσουν στην Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη.
Γερών Παΐσιος (1924 – 1994)
Έλληνες αντισταθείτε!

Όχι στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ!
Όχι σε οποιαδήποτε κάρτα!
Μην παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια παγκόσμια σκλαβιά.
Φτάνει η παράδοση των εργατικών δικαιωμάτων
που είχαν κατακτηθεί με αγώνες δεκαετίες πριν.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΗΜΕΡΙΔΑ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (Σ.Ε.Φ.), ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΩΡΑ 16:00.

Υπό την αιγίδα:
Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς,
Εστία Πατερικών Μελετών,
Έλληνες YouTubers - asimpiestos.blogspot.com

τηλ: 6939 246025,
e-mail: ellines.enotheite@gmail.com