Θεραπευτικά μέλια: Άθερμο μέλι ερείκης με superfoods.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Σακουλόκηποι για λαχανικά

Οι σακου­λό­κη­ποι είναι η ιδα­νική λύση για κατα­στά­σεις εκτά­κτου ανά­γκης καθώς επι­τρέ­πουν την καλ­λιέρ­γεια λαχα­νι­κών σε πολύ περιο­ρι­σμένο χώρο. Είναι ιδα­νι­κοί για αστική γεωρ­γία και απο­τε­λούν μια πολύ φτηνή λύση που μπο­ρεί να ταΐ­σει επαρ­κώς μια οικο­γέ­νεια ή μια ομάδα ανθρώ­πων. Επί­σης, οι σακου­λό­κη­ποι είναι πολύ απο­τε­λε­σμα­τι­κοί, καθώς ένα κυβικό μέτρο χώμα­τος μας δίνει μια δια­θέ­σιμη καλ­λιερ­γή­σιμη επι­φά­νεια περί­που 5 τετρα­γω­νι­κών μέτρων. Δεν χρειά­ζο­νται πολύ εργα­σία (σκά­λι­σμα, όργωμα, σκά­ψιμο, σπορά), δεν ανα­πτύσ­σουν εύκολα ζιζά­νια, ενώ προ­σφέ­ρουν τη δυνα­τό­τητα καλ­λιέρ­γειας σε προ­στα­τευ­μέ­νους χώρους, όπως μπαλ­κό­νια, περι­τει­χι­σμέ­νους κήπους και ταρά­τσες, αν υπάρ­χει η ανά­γκη για ασφά­λεια και προ­στα­σία των τρο­φί­μων σας στην περιοχή που διαμένετε.
Το βασικό τους μειο­νέ­κτημα είναι πως χρειά­ζο­νται καθη­με­ρινό πότι­σμα, άρα πριν προ­χω­ρή­σετε με τον δικό σας σακου­λό­κηπο, θα πρέ­πει να φρο­ντί­σετε πρώτα να έχει πρό­σβαση σε άφθονο νερό. Σημειώ­στε πως παρόλο που οι σακου­λό­κη­ποι είναι ιδα­νι­κοί για κατα­στά­σεις που η καλ­λιέρ­γεια δεν είναι εύκολη, δεν συγκρί­νο­νται σε παρα­γωγή με τους παρα­δο­σια­κούς οικια­κούς λαχα­νό­κη­πους. Είναι μια λύση ανάγκης.
Προ­σοχή: Καλό είναι να έχετε ήδη ένα σπο­ρείο, οικιακό ή μεγα­λύ­τερο, όταν δημιουρ­γείτε τον δικό σας σακουλόκηπο.

Αφθο­νία λαχανικών

Με τους σακου­λό­κη­πους, μπο­ρούμε να καλ­λιερ­γή­σουμε άφθονα λαχα­νικά και να εξα­σφα­λί­σουμε την αυτάρ­κειά μας σε τρό­φιμα, αρκεί να έχουμε ήλιο, λίγη κοπριά, λίγο λίπα­σμα και άφθονο νερό. Σχε­δόν όλα τα λαχα­νικά μεγα­λώ­νουν μέσα σε ένα σακου­λό­κηπο. Σαν μέσα καλ­λιέρ­γειας είναι καλύ­τε­ροι από τις γλά­στρες, καθώς μας επι­τρέ­πουν καλ­λιερ­γούμε και στο πλάι, μέσα από τρύ­πες, μεγι­στο­ποιώ­ντας την καλ­λιερ­γή­σιμη επι­φά­νεια. Αυτό μας επι­τρέ­πει πολύ μεγα­λύ­τερη παρα­γωγή, οικο­νο­μία στο νερό και την καλύ­τερη δυνατή αξιο­ποί­ηση του χώρου που έχουμε κι αυτό τους καθι­στά ιδα­νι­κούς για αστική γεωρ­γία και ειδι­κό­τερα για λαχα­νό­κη­πους σε μπαλ­κό­νια και ταράτσες.

Ποιες σακού­λες χρησιμοποιούμε

Παρόλο που το πρώτο πράγμα που μας έρχε­ται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη σακου­λό­κη­πος είναι οι σακού­λες σκου­πι­διών, αυτές είναι καλύ­τερο να τις απο­φεύ­γουμε. Πρώ­τον, γιατί δεν αερί­ζο­νται και δεύ­τε­ρον, γιατί οι περισ­σό­τε­ρες είναι κατα­σκευα­σμέ­νες να δια­λύ­ο­νται μέσα σε ένα-δύο χρόνια.
Η καλύ­τερη λύση είναι οι πλε­κτές πλα­στι­κές σακού­λες, δηλαδή τσου­βά­λια, ή οι πλε­κτές μπα­ζο­σα­κού­λες. Αυτές δια­θέ­τουν τα κατάλ­ληλα ανοίγ­ματα για τον αερι­σμό των ριζών και είναι αρκετά ισχυ­ρές για να μην σχιστούν.
Προ­σοχή! Μην χρη­σι­μο­ποιείτε ποτέ απλά υφα­σμά­τινα τσου­βά­λια, γιατί αυτά θα σαπίσουν.

Αφρι­κα­νι­κοί σακουλόκηποι

Αυτή η παραλ­λαγή είναι ίσως η καλύ­τερη εφαρ­μογή σακου­λό­κη­πων, καθώς η σακούλα περι­λαμ­βά­νει ένα κεντρικό κορμό από χαλί­κια το οποίο επι­τρέ­πει οικο­νο­μία στο νερό, ακόμα καλύ­τερο αερι­σμό των ριζών, άρα καλύ­τερη ανά­πτυξη των φυτών και δίνει μεγα­λύ­τερη στή­ριξη και στα­θε­ρό­τητα στη σακούλα, άρα μπο­ρούμε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουμε μεγα­λύ­τε­ρες σακού­λες και να κερ­δί­σουμε ύψος. Το μειο­νέ­κτημα του αφρι­κα­νι­κού σακου­λό­κη­που, σε σχέση με τον απλό σακου­λό­κηπο, είναι πως δεν είναι φορη­τός λόγω βάρους και η θέση που θα τον τοπο­θε­τή­σουμε θα πρέ­πει να είναι η τελική. Συνε­πώς, αν έχετε απο­φα­σί­σει πού θα τοπο­θε­τή­σετε τα φυτά σας, ένα αφρι­κα­νι­κός σακου­λό­κη­πος είναι η καλύ­τερη λύση κι εμείς στο ΚΕΒΙΟ σας τον προ­τεί­νουμε ανεπιφύλακτα.

Πως δημιουρ­γούμε τον δικό μας αφρι­κα­νικό σακουλόκηπο

Χρεια­ζό­μα­στε:
 • Ένα μεγάλο πλα­στικό τσουβάλι
 • Ένα μεγάλο αλου­μι­νέ­νιο κουτί από στιγ­μιαίο καφέ ή κον­σέρβα, με κομ­μένο τον πάτο του. Στην ουσία χρεια­ζό­μα­στε έναν κύλιν­δρο με τις δύο άκρες του ανοι­χτές. Προ­σέξτε τις κοφτε­ρές άκρες!
 • Αρκε­τές μικρές πέτρες ή χαλίκι για να γεμί­σουμε το μισό τσουβάλι.
 • Μείγμα χώμα­τος από χούμο, κομπόστ και, αν μπο­ρείτε να βρείτε, καλά χωνε­μένη κοπριά για να γεμί­σουμε τη σακούλα.
 • Κιμω­λία ή κάρβουνο
 • Ένα καλό μαχαίρι
 • Γάντια κηπου­ρι­κής, αν θέλετε

6 απλά βήματα για να φτιά­ξετε τον σακου­λό­κηπό σας

Βήμα 1

Τυλίξτε τις άκρες από το τσου­βάλι μέχρι κάτω και τοπο­θε­τή­στε στη μέση το ανοιγ­μένο και από τις δύο μεριές κουτί του καφέ. Γεμί­στε το μέχρι πάνω με χαλίκι ή μικρές πέτρες. Ρίξτε το μείγμα του χώμα­τος που περι­γρά­φουμε παρα­πάνω γύρω-γύρω από το κουτί και μέχρι το πάνω του μέρος. Πατή­στε το ελα­φρά (σημα­ντικό: μη βάζετε δύναμη γιατί δεν θα βγαί­νει το κουτί!)

Βήμα 2

Αφαι­ρέ­στε το κουτί. Αυτό θα αφή­σει μια κολώνα από χαλίκι ή μικρές πέτρες στο κέντρο του τσου­βα­λιού. Επα­να­λά­βετε τα βήματα 1 και 2 μέχρις ότου…

Βήμα 3

…η σακούλα σας να είναι γεμάτη με χώμα μέχρι πάνω και έχετε μια κεντρική κολώνα από χαλίκι ή μικρές πέτρες στο κέντρο της. Προ­σπα­θή­στε να κρα­τάτε τη σακούλα όρθια όσο προχωράτε.
Προ­σοχή! Τοπο­θε­τή­στε τη σακούλα σε μέρος που έχει ήλιο και όχι στη σκιά. Κάντε τις τρύ­πες από τη μεριά που βλέ­πει προς τον ήλιο.

Βήμα 4

Αν τοπο­θε­τή­σατε τη σακούλα πάνω σε χώμα, καρ­φώ­στε μερικά ψηλά παλού­κια στο έδα­φος για να την κρα­τή­σετε σταθερή.

Βήμα 5

Με μια κιμω­λία ή ένα κάρ­βουνο, σχε­διά­στε 4 ή 5 γραμ­μές σε ίσες απο­στά­σεις γύρω-γύρω από τη σακούλα και δημιουρ­γή­στε παρό­μοιες περιο­χές. Πάνω σε κάθε μια από τις γραμ­μές που σχε­διά­σατε κόψτε με προ­σοχή γύρω-γύρω τρύ­πες εκεί που θέλετε να βάλετε τα φυτά σας. Μην τοπο­θε­τήτε τα φυτά σας το ένα πάνω από το άλλο, αλλά απλώ­στε τα. Μην τα τοπο­θε­τήτε πυκνά και αφή­στε τους χώρα να μεγα­λώ­σουν: Περί­που κάθε 5 εκα­το­στά για τα μικρά φυτά, κάθε 10 εκα­το­στά για τα μεγάλα. Το σχήμα των τρυ­πών που θα κάνετε θα μοιά­ζει σαν νού­μερο 7 (με γωνία στο πάνω μέρος) και οι τρύ­πες θα πρέ­πει να είναι αρκετά μεγά­λες για μπαί­νει μέσα το χέρι σας.

Βήμα 6

Τώρα μπο­ρείτε να τοπο­θε­τή­σετε σπό­ρους ή φυντά­νια στο πάνω μέρος της σακού­λας και φυντά­νια στα πλαϊνά. Βεβαιω­θήτε πως είναι φυτε­μένα στα­θερά μέσα στο χώμα, στο ίδιο περί­που βάθος μ’ αυτό που ήταν στο σπο­ρείο. Να τοπο­θε­τείτε τις τομά­τες πάντα 3 πόντους ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ από το βάθος που τις είχατε στο σπορείο.

Πότι­σμα

Αρχικά, τις πρώ­τες μέρες να ποτί­ζετε την σακούλα με πολύ νερό, μέχρι να δείτε πως η υγρα­σία αρχί­ζει να φεύ­γει από κάτω. Στη συνέ­χεια, να ποτί­ζετε μόνο την κεντρική κολώνα (το χαλίκι ή τις πέτρες). Αυτή θα επι­τρέ­πει στο νερό να φτά­νει σε όλα τα φυτά, σε κάθε μεριά της σακού­λας. Προ­σθέ­στε οργα­νικά συστα­τικά και φυσικά φυτο­φάρ­μακα και δείτε τα φυτά σας να παρά­γουν εκπλη­κτικά αποτελέσματα.

Μυστικά των σακου­λό­κη­πων και συμ­βου­λές για διά­φο­ρες παραλλαγές

 • Δεν χρη­σι­μο­ποιούμε ποτέ από­νερα με σαπούνι για να ποτί­σουμε τα λαχανικά!
 • Οι σακου­λό­κη­ποι αντέ­χουν μόνο για μια σεζόν. Μετά δια­λύ­στε τους, αφαι­ρέ­στε τα νεκρά φυτά και τις ρίζες τους, όπως θα κάνατε με γλά­στρες. Αφαι­ρέ­στε επί­σης το χώμα και το χαλίκι. Ανα­νε­ώ­στε το χώμα με κομπόστ, κοπριά ή/και λίπα­σμα και χτί­στε τη σακούλα από την αρχή, βάσει την οδηγιών.
 • Τοπο­θε­τή­στε χαλίκι κάτω από τη σακούλα για μεγα­λύ­τερη στα­θε­ρό­τητα. Σε ταρά­τσες, κάντε παρ­τέ­ρια με πυκνό χαλίκι πάχους λίγων εκα­το­στών και πάνω τους βάλτε τις σακούλες.
 • Εκτός από την επί­πεδη πάνω επι­φά­νεια του τσου­βα­λιού, τα φυτά δεν μπο­ρούν να μεγα­λώ­σουν από σπό­ρους μέσα σε ένα σακου­λό­κηπο. Αυτό συμ­βαί­νει επειδή οι κήποι αυτοί είναι περιο­ρι­σμέ­νοι και υπάρ­χει μια φυσική μεμ­βράνη (το τσου­βάλι) που περιέ­χει το χώμα. Συνε­πώς, τα φυτά που μεγα­λώ­νουν στα πλαϊνά του τσου­βα­λιού μπο­ρούν να μεγα­λώ­σουν μόνο μέσα από συγκε­κρι­μέ­νες προ­κα­τα­σκευα­σμέ­νες τρύ­πες στο τσου­βάλι. Όμως το φυτό που μεγα­λώ­νει εκεί από σπόρο μπο­ρεί να απο­φα­σί­σει να μην μεγα­λώ­σει μέσα από τις τρύ­πες που του έχουμε κάνει κι αυτό θα έχει σαν απο­τέ­λε­σμα να κολ­λή­σει μέσα στο τσου­βάλι. Εκεί, χωρίς ήλιο, δεν θα ανα­πτυ­χθεί ποτέ. Ο μόνος τρό­πος για να ξεπε­ρα­στεί αυτό το πρό­βλημα είναι να μεγα­λώ­σουμε αυτά τα φυτά σε σπο­ρείο και να μετα­φυ­τέ­ψουμε τα φυντά­νια μέσα στις τρύ­πες που έχουμε δημιουργήσει.
 • Αν επι­λέ­ξετε να ΜΗΝ βάλετε χαλίκι ή πέτρες στο κέντρο, πρέ­πει να ποτί­ζετε τα πλαϊνά φυτά μέσα από τις τρύ­πες, καθώς και εκείνα στην κορυφή από πάνω, μέχρι να αρχί­σει να βγαί­νει η επι­πλέον υγρα­σία από κάτω από τη σακούλα.
 • Αν δεν μπο­ρείτε να βρείτε πλε­κτά πλα­στικά τσου­βά­λια και πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σετε πλα­στι­κές σακού­λες, θα πρέ­πει να κάνετε τρύ­πες στο κάτω μέρος για να απο­στραγ­γί­ζε­ται η επι­πλέον υγρα­σία. Σ’ αυτή την περί­πτωση η χρήση κεντρική κολώ­νας από χαλίκι ή πέτρες είναι επι­βε­βλη­μένη γιατί είναι η μόνη που εξα­σφα­λί­ζει αερι­σμό στις ρίζες.
 • Αν έχετε τη δυνα­τό­τητα και θέλετε να βάλετε βιο­μη­χα­νικό λίπα­σμα, ψεκά­στε αρχικά με ένα αρχικό μείγμα. Στη συνέ­χεια να ψεκά­ζετε το μείγμα λιπάσματος-νερού μια φορά την εβδο­μάδα, αφού τα φυτά έχουν ανα­πτυ­χθεί, σύμ­φωνα με τις οδη­γίες του κατα­σκευα­στή του λιπά­σμα­τος. Για λαχα­νικά, καλό είναι να ξεκι­νή­σετε στα μέσα της σεζόν.
Προ­σοχή! Μην ρίχνετε μεγά­λες ποσό­τη­τες λιπα­σμά­των και ζιζα­νιο­κτό­νων στο περι­βάλ­λον. Είναι κακό καταρ­χήν για τη δική σας υγεία και αυτή των δικών σας, καθώς και των γει­τό­νων σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου